avangard-pressa.ru

IS қисығы графиктегі көлбеуі:Тармақтары жоғары бағытталған - Экономика

Экономикалық теория 443 NAZ

«Құқық шоғырына» жатпайтындар:жатсындыру құқығы\\қоғамдастыру құқығы\\салыққа құқық

AS және AD қисықтарыныңорынауыстыруыкезіндеқалыптасады:Бағаныңтепе-теңдіккүйіөзгереді/Нарық тепе-теңдігіөзгереді/Ұлттық өндірістің тепе-теңкөлеміөзгереді

AS қисығының жылжуына әкелуші факторлар: Тұтынушылар шығындарының өзгеруі/Тұтынушы талғамының өзгеруіне

AS қисығының жылжуына әкелуші факторлар:Нарық құрылымы\\ Мемлекеттік шығындардыңөзгеруі\\ Тұтынушытабысыныңөзгеруі

AS қисығының кесінділері: аралық кесінді/кейнсиандық кесінді(қысқы мерзімді кезең)/ классикалық кесінді(ұзақ мерзімді кезең)

AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:Өнім көлеміне әсер етпейді; AS қисығы тік болады; Өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етпейді

ASжәне AD қисықтарының орын аустыруы кезінде қалыптасады:Нарық тепе-теңдік деңгейі өзгереді/Бағаның тепе-теңдік деңгейі өзгереді

IS қисығы графиктегі көлбеуі:Тармақтары жоғары бағытталған

IS қисығы нені анықтайды:Табыспайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін\\I=S орындалатын нүктелер жиынтығын\\Тауар нарығындағы тепе-теңдікті

IS-LM үлгісінің сыртқы айнымалылары:Ms

IS-LMүлгісінің сыртқыайнымалылары:t, Mp

ISқисығы графиктегікөлбеуі:Тармақтарытөменгебағытталған

LM қисығы графиктегікөлбеужатыңқыболса:Тармақтары жоғарыбағытталған/Оң көлбеулі/Пайызмөлшерлемесі икемді

А АААААААААА

Ағымдағы жылдағы инвестицияның өсуінің өткен жылдағы ұлттық табысытың өсуіне қатынасын анықтайтын коэффицент:V=ΔI/(Y-Y)\\Акселератор

Ағымдағы жылдағы инвестицияның өсуінің өткен жылдағы ұлттық табыстың өсуіне қатынасын анықтайтын коэффициент:Көбейткіш коэффициенті

Адам факторының дамуына әсер ететін факторлар:Ғылыми-техникалық прогресстің даму деңгейі / Өндірістік және қоғамдық іс-әрекетте жүзеге асырылатын экономикалық және рухани ықыласы

Адам факторының дамуына әсер ететін факторлар:Өндірістік және қоғамдық іс-әрекетте жүзеге асырылатын экономикалық және рухани ықыласы\\ Қоғамдық ,ұжымдық және өзіндік мүдде

Айналамдағы капиталдың формуласы: Өнеркәсіптік.T-A1-T,,,,Ө,,,,T11 .Өндірістік.

Айналмалы капитал:Әрбір өндіріс циклы аралығында ғана қолданылады\\ Бір өндіріс циклы аралығында ғана қолданылады\\ Өндіріс процесіне өзінің натуралды-заттай түрі өзгеріп отырады

Айналмалы капитал:Жұмысшылардың еңбек ақысы/ Шикізаттар

Айналмалы капитал:Шикізаттар\\ Аяқталмаған құрылыс

Айналмалы капитал:Шикізаттар\\ Жұмысшылардың еңбекақысы\\ Аяқталмаған құрылыс

Айналым капиталыТұтыну процесінде айналым ақшалай формада тұтас қайтады/ Айырбас құнды тауарды өндіру / Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы ж/е жаңаруы

Айналымдағы капиталдың формуласы: А-Т-А/ Тауарлы ақша/Ақша

Айналымдағы капиталдың формуласы:Ақш/Тауарлы акш/А-Т-

Айналымдағы капиталдың формуласы:Ақша/A-T-A/Тауарлы ақша

Айналымдағы капиталдың формуласы:Тауарлы ақша/Ақша/ А-Т-А

Айналымдағыкапиталдың формуласы А-Т-А/Ақша / Тауарлы ақша

Айналымдағыкапиталдыңформуласы: Өндірістік. Өнеркәсіптік. T-A1-Т-Ө-T11.

Айнамалы капитал:Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы.Қосымша құн өндіру.Капиталдың шеңбер айналымыныңүнемі қайталануы және жаңаруы.

Айнымалы ( өзгермелі ) шығын қисығы:Даму кезеңінде өндіріс көлемі өскен сайын айнымалы шығын көлемі де арта түседі/ Қалыптасу кезеңінде шығын деңгейі бір қалыпты болып тұрады

Айнымалы капитал: Еңбек құралдары.Аяқталмаған құрылыс. Жұмысшылардың еңбек ақысы

Айнымалы капитал:Шикізаттар

Айнымалы капиталдың формуласы ақша /А-Т-А/тауарлы ақша

Айнымалы фоктордың қосымша бір бірлігін пайдалана отырып өндірілген жалпы өнімнің өсімі:МР

Айнымалыкапитал:Әрбірөндірісциклы сайынөзгертіліпотырады/Бірөндірісциклыаралығвндағанақолданылады

Айнымалыфактордыңқосымшабір бірлігін пайдаланаотырыпөндірілгенжалпыөнімніңөсімі:МР\\ Marginalproduct

Айцырбас құны: Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі;Ұлттық өнім, табыс, сауда

Айырбас құны: Тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі. Өндіруге жұмсалған еңбектің еңбектің өнімі. Тауардың пайдалылығы,адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті.

Айырбас құны: Тауардың тауарларға айырбасталу қабілеттілігі/ Еңбек құралы/Табыс көзі.

Айырбас құны:Ұлттық өнім, табыс, сауда/ Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі/Тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі

Айырбас пен құнның тарихи нышаны: Толық немесе кеңейтілген түрі;Құнның жалпылама түрі;Кездейсоқ формасы

Айырбас пен құнның тарихи нышаны:Толық немесе кеңейтілген түрі/Құнның жалпылама түрі/Кездейсоқ формасы

Айырбас құны:Ұлттықөнім, табыс,сауда

Ақша айналым құралы: Газет сатып алудағы қолма-қол төлем. Ауладағы дүкеннен азық түлік сатып алуға қолма-қол төлем

Ақша айналым құралы:Газет сатып алудағы қолма қол төлем;Ауладағы дүкеннен азық түлік алуға қолма қол төлем

Ақша жүйесінің элементтері: Ұлттық валюта/ Құн өлшемі/Ақша эмиссиясы

Ақша жүйесінің элементтері1)Ұлттық валюта2)Ақша эмиссиясы

Ақша төлем құралы:1)Автокөлікті несиеге сатып алу2)Электрэнергиян қолдағаны үшін төлем

Ақша төлем құралы:Автокөлікті несиеге сатып алу\\ Еңбекақыны төлеу

Ақша төлем құралы:Автокөлікті несиегесатып алу;электро энергияны пайдаланғаны үшін төлем

Ақшаның қызметіне кірмейтіндер:ұсақтау құралы,ұсақ акшалар

Ақшаның тарихи түрі:Металдық,тауарлық

Ақшаның тарихи түрі:Тауарлық/Ақшалай несиелік/ Металдық

Алдыңғы он жылдықта халықтық табиғи өсуінің жоғарғы қарқыны: Демографияның субьективтіқұбылыстары. Демографияның обьективтіқұбылыстары. Демографиялық төңкеріс және демографиялық жарылыс.\Арала. Отпелі. Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету.

Амортизациялық қор:Қосымша машиналар, станоктар сатып алуға\\ Жабдықтарды жөндеуге , жетілдіруге

Амортизациялыққор:Жабдықтардыжөндеуге,жетілдіруге\\ Құрал-жабдықтардытолықалмастыруға

аталады:Орталықтан жоспарлау./Макроэкономикалық./Нормативті

Ашық инфляция қандай формаға бөлінеді:Баяу, қарқынды, ұшқыр инфляция\\ Сұраныс, шығын, құрылымдық инфляция\\ Болжау, күткен, кутпеген инфляция

Ашық инфляцияқандайформағабөлінеді: Ақша құндылығы мен қабілеттілігінің төмендеуі. Жалпыбағадеңгейіинфляция.. Болжау, күткен, күтпеген инфляция.

Ә ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әкімшілдік-әміршәлдік жүйеден нарықтық экономикадағы өтудің негізгі мақсаттары:Мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру/Өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке меншіктің болуы/Ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру

Әкімшілдік-әміршілдік жүйеден нарықтық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары:ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру/өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке меншіктің болуы/ мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру